O pasado luns día 4 de decembro procedeuse á sinatura do contrato administrativo co Concello de Lugo, correspondente á PRESTACIÓN INTEGRAL DAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAIS PARA DESENVOLVER POLA ÁREA DE XUVENTUDE (PROGRAMAS PREVILUGO, ASESORÍAS XUVENIS E ARDE LUCUS).

A duración deste contrato é de dous anos contados a partir da formalización do contrato administrativo, e poderá ser obxecto de prórroga por mutuo acordo das partes, por períodos máximos anuais, sen que a duración total do contrato, incluidas as prórrogas pida exceder de cuatro anos.

 

anuncio_de_formalizacion_0

Comments are closed.